Beauty Coffee

Kategória: Alap szöveg
Vitálvár Kft.

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Vitálvár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 33. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-870435, adószám: 13733645-2-41, bankszámlaszám: 10700378-43827901-51100005, weblap címe: www.vitalvar.hu, telefonszám: +36 1 238 0742, email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) (a továbbiakban: Szolgáltató”), mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó szolgáltató által üzemeltetett www.vitalvar.hu weboldalon történő vásárlás feltételeit tartalmazzák.

Az alábbi részletezett ÁSZF egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Vitálvár Korlátolt Felelősségű Társaság által a www.vitalvar.hu weboldalon üzemeltetett webáruháznak (a továbbiakban: Webáruház), figyelmesen olvassa el az ÁSZF-t, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll.

 1. Az ÁSZF célja

Szolgáltató jelen ÁSZF-ben részletesen szabályozza a Webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait, kötelezettségeit, és egyéb a Webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza, melyek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseivel teljes mértékben összhangban állnak.

 1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a www.vitalvar.hu weboldalon történő közzétételekor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, ameddig Szolgáltató nem módosítja azt, illetve ameddig Szolgáltató a Webáruház szolgáltatását biztosítja.

Szolgáltató az ÁSZF részben vagy egészben történő módosításának jogát fenntartja.

 1. Az ÁSZF elfogadása

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül a Webáruház szolgáltatásainak Vásárló által történő igénybe vétele, azaz a www.vitalvar.hu weboldalon történő regisztráció, mellyel a Vásárló magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.

 1. A Szolgáltató és a Vásárló jogai, kötelezettségei

Szolgáltató az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azokat nyilvántartja, és az ÁSZF-ben foglaltak alapján megkötött szerződés keretei között teljesíti.

A szerződés írásban kötöttnek minősül, mely iktatásra kerül, tehát utólag hozzáférhető. Az iktatott dokumentumokat Szolgáltató a megrendelés beérkezését követő legalább egy évig megőrzi nyomtatott és digitális formában.

A rendelés elfogadásához a Vásárló adatai (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) szükségesek, melyeket Vásárló a weblap regisztrációs oldalán köteles rögzíteni.

A Vásárló általi pontatlan, illetve téves adatrögzítéssel összefüggő szállítási késedelemért, illetve egyéb nehézségekért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a szerződéstől indokolás nélkül elállhat, és Vásárló megrendelését törölheti.

Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben Vásárló a regisztrációt követően jelszavát elfelejti, vagy az a Szolgáltatónak nem felróható okból illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válik.

 1. A vásárlás menete

A szerződés oly módon jön létre, hogy Vásárló a www.vitalvar.hu weboldalon regisztrál, majd a Webáruházban kiválasztott termékeket elektronikusan megrendeli. Az elektronikus megrendelés a termékek mellett található „kosárba helyez” gomb aktiválásával történik, mellyel Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, melyet Szolgáltató részére köteles teljesíteni.

A Webáruházban található termékek mellett megtalálható ismertetésük, adataik, hatóanyagaik, egységáruk és bruttó vételáruk. Valamely termék elektronikus megrendelését („kosárba helyezését”) követően Vásárló tovább folytathatja vásárlását további termékek „kosárba helyezésével", a Vásárló kosarában automatikusan megjelenik a kiválasztott termékek elnevezése és bruttó vételára.

A Vásárló megrendelését Szolgáltató hivatalos munkanapokon dolgozza fel. Szolgáltató köteles Vásárló részére a megrendelés leadását követő 48 órán belül e-mailben megrendelési visszaigazolást küldeni. Amennyiben Szolgáltató 48 órán belül nem küld visszaigazolást, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Vásárló a megrendelt termékek vételárát a termékek kiszállítását megelőzően banki átutalással, illetve a termék átvételekor készpénzben vagy SZÉP kártyával köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Vásárló a megrendelt termékeket a vételár megfizetését követően átveheti személyesen, a Szolgáltató GLS futárától utánvétes küldeményként, továbbá a Vásárló által választott Pick Pack Ponton. Vásárló minden esetben számlát kap a megrendelt termékekről.

 1. Szállítás

Szolgáltató Magyarország területére szállít.

A szállítás határideje raktáron lévő termékek esetén a megrendelés beérkezésétől, illetve amennyiben Vásárló a banki átutalást választja, az átutalás Szolgáltatóhoz történő megérkezésétől számított ………….. munkanap.

Szolgáltató eltérhet a fent meghatározott szállítási határidőtől a készlet váratlan kifogyása esetén. Ebben az esetben Szolgáltató köteles telefonon vagy e-mailben tájékoztatni Vásárlót a termék érkezésének előrelátható idejéről.

 1. Szavatosság, jótállás, elállás

Jelen szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók.

Hibás teljesítés esetén a szavatosságra, illetve jótállásra vonatkozó igényre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak irányadóak.

1. Kellékszavatosság:

Vásárló Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette Vásárló, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

A kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül, a Vásárló által elvárható rendeltetésre figyelemmel, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzi el a Szolgáltató. Amennyiben Szolgáltató nem tud eleget tenni a határidőn belüli javításnak, illetve cserének, akkor Vásárló jogosult megfelelő árleszállítást kérni vagy elállni a szerződéstől, azaz a hibás termék visszaszolgáltatása fejében teljes vételár-visszatérítést követelni.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló nem érvényesítheti.

Vásárló Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Vásárló igazolja, hogy a terméket Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

Szavatossági igény a számla bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 2 éven belül, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából ered.

Az első hat hónapban Szolgáltató köteles a szavatossági igényt elintézni. Hat hónapon túl Vásárló az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat.

Ha a szerződő felek a szavatossági igény érvényesítése során nem tudnak megállapodni, Vásárló a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának megállapítása bírósági hatáskörbe tartozik.

2. Termékszavatosság:

A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja Vásárló. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó, illetve forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, illetve forgalmazónak a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan hibás teljesítés esetén jótállási kötelezettség terheli Szolgáltatót, mely jótállás időtartama egy év.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló.

4. Elállás:

Vásárló a termék kézhezvételétől számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás abban az esetben is érvényes, ha az arra irányuló kérelmet Vásárló a vásárlástól számított tizennegyedik napon írásban küldi el. Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Vásárló a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja elállási jogát. Vásárló elállási igényét e-mailben vagy a megadott telefonos elérhetőségen is bejelentheti.

Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy határidőben és megfelelő módon állt el a szerződéstől.

Ha Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Ha Vásárló megfelelő módon eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, amennyiben Vásárló visszaküldte Szolgáltató részére a szerződés tárgyát képező terméket.

Megfelelő elállás esetén Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vásárló kifejezett beleegyezése alapján Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amíg Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta részére, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha Szolgáltató vállalta e költség viselését.

Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Vásárlónak, Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Vásárló nem felel az értékcsökkenésért, ha Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

Vásárló elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

ab) Vásárló nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a jogszabályban meghatározott határidő lejárta előtt;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

ba) Vásárló nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a jogszabályban meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,

bb) Vásárló a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti elállási jogát, vagy

bc) Szolgáltató elmulasztotta megadni a jogszabályban előírt visszaigazolást.

Vásárlót az elállási joga gyakorlásával összefüggésben a fentiekben meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

5. Étrend-kiegészítőkre vonatkozó eltérő szabályozás:

Az étrend-kiegészítőkre az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

Szavatossági, illetve jótállási igény étrend-kiegészítőkre vonatkozóan nem érvényesíthető.

Étrend-kiegészítők esetében higiéniai okokból, illetve mert természetüknél fogva nem szolgáltathatóak vissza, Vásárló nem élhet az elállás jogával abban az esetben, amennyiben a megvásárolt étrend-kiegészítőt már használatba vette (felbontotta, fogyasztott belőle). Amennyiben például Vásárló egy étrend-kiegészítő szedését megkezdte, érthető módon már nem tudja visszaszolgáltatni a terméket, így a vételár visszafizetését sem követelheti. Szolgáltató tehát kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású étrend-kiegészítő visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat Vásárló részére megtéríteni.

Vásárló élhet elállási jogával, amennyiben a terméket bontatlan állapotban visszaszolgáltatja Szolgáltató részére. Előfordulhat ugyanis, hogy a honlapon található tájékoztatás csak szűk körű információt tartalmaz a termék használatának ellenjavallatairól, azonban a dobozon lévő címke vagy a mellékelt használati útmutató alapján kiderül, hogy az tartalmaz olyan összetevőt is, amelyre Vásárló érzékeny, esetleg rendszeresen szedett gyógyszerével, ismert betegségével összeférhetetlen. Amennyiben ezt még a doboz (amiben már közvetlenül csak a kapszulák, tabletták, stb. vannak) felbontása előtt ellenőrizte, visszaküldheti a terméket. Vásárló ebben az esetben sem köteles elállása okát indokolni. Szolgáltató ebben az esetben a termék visszaküldését követően visszatéríti Vásárló részére a teljes vételár összegét.

 1. Árak

A Webáruházban feltüntetett árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait, ennek következtében Szolgáltató fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát. Ha ez utóbbi bekövetkezik, Szolgáltató előzetesen egyeztet a Vásárlóval, akinek lehetőséget biztosít az új ár elfogadására vagy a vásárlástól történő elállásra.

Nagyobb összegű vásárlás, megrendelés esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárlóval egyeztetve előlegfizetési kötelezettséget kössön ki.

A Webáruház termékeivel kapcsolatos akció csak az adott akció visszavonásáig érvényes.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minimális rendelési értékhatárt állapítson meg. Szolgáltató a Vásárlót tájékoztatja, amennyiben a rendelés összértéke nem éri el a meghatározott minimális rendelési értékhatárt.

 1. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, illetve az oldalon elhelyezett hírek, hozzászólások, külső beszállítók által publikált információk helyességéért.

A képek és a leírások tájékoztató jellegűek, de Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. A termékek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, az árucikkek csomagolása a megjelenítéstől eltérhet.

A Webáruházban található termékkínálat nem az aktuális készletet, hanem a lehetséges választékot tartalmazza. Előfordulhat, hogy a Vásárló által megrendelt terméket Szolgáltató nem tudja beszerezni. Ebben az esetben Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli.

www.vitalvar.hu honlapon található összes adat, írás, kép, illetve a weblap szerkezete is Szolgáltató tulajdonában áll, az azokkal való visszaélés a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot előzetes értesítés nélkül a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra, illetve a szolgáltatás és a tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. A Vásárló felelőssége

Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelése Szolgáltató általi jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Vásárló vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt terméket tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vásárló hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket Vásárló megtéríti Szolgáltató részére.

 1. Biztonság

A Webáruház használata nem jelent kockázatot, azonban Szolgáltató javasolja, hogy Vásárló használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

www.vitalvar.hu honlapjáról való vásárlás feltételezi, hogy a Vásárló ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. A Vásárló számítógépén található adatok védelme Vásárló feladata.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén Szolgáltató külön hozzájárulása nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

 1. Jogi nyilatkozat

Szolgáltató kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet szabályai szerint működik.

A Szolgáltató Webáruházzal kapcsolatos tevékenységével összefüggő, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

A szerződés értelmezésére, érvényességére és teljesítésére a magyar jog szabályai irányadóak.

13. Tájékoztatás

Az étrend-kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, nem alkalmasak sem betegségek kezelésére, sem azok megelőzésére. Eredendően nem betegségek gyógyítására hozták létre azokat, hanem bizonyos hiányállapotok (vitaminok, ásványi anyagok) kiegyensúlyozására, az étrendből hiányzó anyagok pótlására, esetleg speciális étrenden lévők (fogyókúrázók) táplálkozásának kiegészítésére. Az étrend-kiegészítők élelmiszernek minősülnek, éppen ezért a termékek megjelenítése és hirdetése nem állíthatja vagy sugallhatja mindezek ellenkezőjét.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.


 1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Vitálvár Kft.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-53745/2012, NAIH- 64159/2013.

Az adatkezelő címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 33. fszt.

Elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 20 340 0300,  +36 1 238 0742.

Az adatkezelés megnevezése 

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált, a hírlevélre feliratkozó, vagy a Vitálvár Kft. Facebook nyereményjátékában részt vevő felhasználók esetében történik.

Az adatkezelés jogalapja 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § 1 a.) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A felhasználó által a regisztráció folyamata során kötelezően megadandó név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám; a hírlevélre feliratkozók, illetve a nyereményjátékokon résztvevők neve és e-mail címe, illetve a nyertesek postázási címe.

Az adatkezelés célja

a.) Honlapon történő regisztráció és/vagy vásárlás esetén:

A www.vitalvar.hu honlapja regisztráció megadása nélkül is böngészhető, regisztrációra csak vásárláskor van szükség. A regisztráció, illetve a megrendelés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre. A regisztráció (vagy a regisztráció nélküli megrendelés) során csak olyan adatokat kérünk (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím), amelyek szükségesek a Vevő számlájának megfelelő kiállításához és a megrendelt árucikk pontos kiszállításához.

b.) Nyereményjátékok esetén:

A nyereményjátékok során a játékos nevére és e-mail címére kérdezünk rá. Ez utóbbin vesszük fel a kapcsolatot a sorsolás útján kiválasztott nyertes(ekk)el, aki(k)től a nyeremény postázásához szükséges levelezési címe(ke)t is elkérjük.

c.) Hírlevelek esetén:

A hírlevélre önkéntesen feliratkozó felhasználónak hírleveleket küldünk a felhasználó e-mail, illetve levelezési címére, melyhez felhasználó a feliratkozáskor a jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul. A hirlevélre való feliratkozás esetén a felhasználók nevét és e-mail címét kérjük el. Az adatok kezelésének célja ebben az esetben a hírlevelek küldése (pl: reklám célú hírlevelek: a honlapon forgalmazott termékeket, szolgáltatásokat népszerűsítő hírlevelek, akcióról értesítő hírlevelek, illetve információs hírlevelek: tájékoztatás ünnepi nyitvatartásról, új fizetési vagy szállítási módokról stb.) Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással megtilthatja.

A levelek tartalmának kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított maximum 30 napon belül töröljük az adatokat, melyről írásban vagyunk kötelesek értesíteni a felhasználót. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal törölheti.

A személyes adatok törlése

A törlési igényt e-mailben kell eljuttatni. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelő személyek köre

A felhasználók által regisztrációkor, vásárláskor, hírlevélre feliratkozáskor, vagy nyereményjátékban való részvételkor megadott adatokat a Vitálvár Kft. munkatársai kezelik, kizárólag a fent megadott adatkezelési célok ellátása érdekében. (Hírlevél küldése, megrendelés pontos számlázása és szállítása és nyeremény kisorsolása és postázása céljából)

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő a felhasználók által önkéntesen megadott adatokat csak a fennt leírt céloknak megfelelően kezeli. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással ad át.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

 
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.